Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference 

Details

 


     Keynote Speakers

       

 

 

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ (Keynote Speakers)

 

 


ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระกำพลธร  

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง

สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.(สวทน.)

 

 

 

ประวัติการศึกษา

ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปทุมคงคา หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จนจบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2518 และปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2521 ในปี พ.ศ. 2524 ได้รับทุนการศึกษา Oversea Research Student Fee Support Scheme จากประเทศสหราชอาณาจักร และ ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ the University of Kent at Canterbury ประเทศสหราชอาณาจักร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D.)        ด้าน Electronics ในปี พ.ศ. 2527

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2542– ปัจจุบัน

ตำแหน่งบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและว้จัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2537– 2541

นายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) พ.ศ. 2549 – 2553

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่าง ๆ

กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

กรรมการตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประธาน IEEE CAS (Circuits and Systems) Thailand Chapter

เกียรติคุณและรางวัล

รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2539 ทางด้านฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย ประเภททุนนักวิจัยอาวุโส จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พ.ศ. 2538 - 2539

รางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2541 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2543 - 2546 และ พ.ศ. 2546 – 2549

รางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547

เป็นสมาชิกอาวุโส (senior member) ของ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2546 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2546 ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

พ.ศ. 2549 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

 

ผลงานวิจัย

ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ได้อุทิศตนให้กับงานวิจัยทางด้านการออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit Design) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบระบบประมวลผลสัญญาณที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีวงจรรวม ได้คิดค้นเสนอหลักการเพื่อออกแบบวงจรรวมแบบโหมดกระแส (Current-Mode Integrated Circuit) ไว้หลายวงจร อาทิเช่น วงจรสายพานกระแส                     (Current Conveyor) และ วงจรความต้านทานบวกและความต้านทานลบ (Positive and Negative Resistance Circuits) ทั้งเป็นแบบที่สามารถสร้างด้วยไบโพลาร์เทคโนโลยีและมอสเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะการนำเสนอ วงจรสายพานกระแสปรับค่าขยายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronically Tunable Current Conveyor : ECCII) ซึ่งวงจรดังกล่าวนี้มีประโยชน์ประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบวงจรที่ต้องการปรับคุณสมบัติของวงจรไปโดยอัตโนมัติ หลักการออกแบบวงจรที่ ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร นำเสนอไว้ได้มีนักวิจัยนำไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง

การวิจัยและคิดค้นเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเชิงความเป็นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลสัญญาณ และทั้งเชิงวิจัยประยุกต์นำไปสู่เทคโนโลยีใหม่ของการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามให้เท่าทันกับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และนาโนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างกลุ่มบุคลากรวิจัยทางด้านการออกแบบวงจรรวมในประเทศไทยด้วย ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร มีผลงานที่ปรากฏทั้งระดับในประเทศและนานาชาติจำนวนมาก ผลงานทางด้านวิชาการประกอบด้วย มีผลงานเขียนตำรา 4 เล่ม บทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติรวมมากกว่า 70 บทความ และผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติต่างประเทศมากกว่า 90 บทความ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

จากอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔

                                                                             ศ.ดร. วัลลภ สุระกำพลธร

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

บทคัดย่อ

ความสำคัญและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ในเวลาอันใกล้นี้อุปกรณ์สิ่งของรอบตัวเราจะเชื่อมต่อสื่อสารกับเราได้โดยง่าย โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่จะถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้ร่วมกับ IoT นั่นก็คือ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ (Sensor and Actuator) การบรรยายนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและความหมายของอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง และแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ทั้งในแบบที่เป็นชนิดสายและแบบไร้สายโดยมีรูปแบบการใช้งานจำเพาะในงานนั้นๆ เพื่อให้นำมาใช้งานและพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี IoT ได้โดยชี้ให้เห็นถึงแนวทางการใช้ IoT เกตเวย์ (Gateway) และ แนวทางการพัฒนา มิดเดิลแวร์ (Middleware) เข้ามาใช้งานร่วมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งที่เหมาะสมและตัวอย่างของสถาปัตยกรรมตามมาตรฐาน IEFT (Internet Engineering Task Force)โดยชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติและลักษณะที่จำเป็นในการพัฒนาระบบที่เป็นการประยุกต์ใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์บนระบบที่เป็น IoT

คำว่า อุตสาหกรรม 4.0 (Industrie 4.0) ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๑๑        ที่ Hannover Messe trade fair ประเทศเยอรมัน  แนวนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของเยอรมันปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ประกาศว่าโลกเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ในปี ค.ศ. ๒๐๓๓ โดยเป็นการนำ เทคโนโลยีดิจิทัล และ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มาใช้ร่วมในกระบวนการผลิตสินค้า รวมถึงการเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้า มีการจัดการและประมวลข้อมูล มีการตัดสินใจ สั่งการ และสื่อสารกันของ อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (Machine to Machine หรือ M to M) ได้ โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในการสั่งการเลย องค์ประกอบที่สำคัญยังมีเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งข้อมูลจะถูกบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)  ที่สามารถใช้ร่วมกันทั่วโลกได้ เป็นเทคโนโลยีที่ โลกของการผลิตจริง (Real sector)ถูกบูรณาการเชื่อมเข้ากับ โลกเสมือน (Cyber space) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งมีสายและไร้สาย และ         ได้ชื่อว่า Cyber-Physical System หรือ Internet of Things ร่วมกับ Internet of Service สามารถผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันตามความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคแต่ละรายด้วยกระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง คำถามคือประเทศไทยจะเตรียมความพร้อมและใช้ประโยชน์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้ได้อย่างไร โดยเฉพาะการเตรียมการการพัฒนากำลังคนไว้รองรับอย่างไร ?

 


 

ผู้ให้การสนับสนุน

 

EENET2016 : The 8th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology.

Duangjitt Resort & Spa, Phuket , Thailand , May 25-27, 2016
Copyright (c) 2016 Rajamangala University of Technology Rattanakosin.
All Rights Reserved (c) Design provided by  www.paper4conference.com 
This webpage designed for :  Mozilla Firefox / Google Chrome


GIF images powered by http://www.animatedimages.org